รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ / Mathematics and Statistics for Careers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 300001401_SEC_2_SEC_3_SEC_4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics for Careers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปี 1 (กสศ.), ช่างโลหะ ปี 1 (กสศ.), ช่างโลหะ ปี 1

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาขีพ

อาจารย์ผู้สอน