รายละเอียด

ความแข็งแรงของวัสดุ 1 / Strength of Materials 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV101_sec2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความแข็งแรงของวัสดุ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Strength of Materials 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ความแข็งแรงของวัสดุ 1

อาจารย์ผู้สอน