รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / Calculus and Analytic Geometry 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13011132_SEC_6_SEC_7
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus and Analytic Geometry 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ช่างก่อสร้าง ปี 1 (ปวช., ม.6)

รายวิชา - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

อาจารย์ผู้สอน