รายละเอียด

Cross cultural Communication / Cross cultural Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CM_BOACC102_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Cross cultural Communication
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Cross cultural Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - Cross cultural Communication

อาจารย์ผู้สอน