รายละเอียด

English for Everyday Communication / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CM_GEBLC101_SEC_24_1/64
  • ชื่อรายวิชา(TH) : English for Everyday Communication
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - English for Everyday Communication

อาจารย์ผู้สอน