รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 45 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 45
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา ห้องศูนย์ภาษา มทร.

Ms Teams Code: e673w7i

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 45

อาจารย์ผู้สอน