รายละเอียด

ฟิสิกส์ทั่วไป / General Physics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13080040_SEC_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษา ปวส.ก่อสร้าง กลุ่ม 2 (ม.6)

รายวิชา - ฟิสิกส์ทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน