รายละเอียด

ฟิสิกส์ทั่วไป / General Physics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13080040_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

กลุ่มนักศึกษา ปวส.ช่างก่อสร้าง (ปวช.) ปี 1/2564

รายวิชา - ฟิสิกส์ทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน