รายละเอียด

ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร / Physics 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC103 SEC 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชาฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร SEC 2  ปีการศึกษา 1/64

เรียนวันพุธ 8.00-11.00  น. 

อ.เถกิงศักดิ์  ภูสิทธิอัคคโชติ

น.ศ.Scan QR Code แล้วไปเจอกันใน Ms teams ได้เลยนะครับ

รายวิชา - ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน