รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101_sec_22_วศ.บ.ฟฟ.1ข
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

FUNSC101

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

Physics 1 for Engineers

sec_22 เรียนวันจันทร์ เวลา 08.00-11.00 น.

ให้นักศึกษา add line กลุ่ม และ ms teams ตามลิงค์ที่ให้ไว้ด้วยค่ะ

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน