รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต SEC2 / Art of living SEC2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต SEC2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of living SEC2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต SEC2

อาจารย์ผู้สอน