รายละเอียด

การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต / Management for Productivity

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04401101_Sec_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Management for Productivity
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต Sec 2 ปวส.

รายวิชา - การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต

อาจารย์ผู้สอน