รายละเอียด

ธุรกิจเพื่อสังคม / Social Enterprise

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA225
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจเพื่อสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Social Enterprise
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ธุรกิจเพื่อสังคม

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจเพื่อสังคม
1.1 ความหมายและความเข้าใจของการสร้างคุณค่า
1.2 ลักษณะของธุรกิจ

กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน
- มอบหมายงานกลุ่มทำรายงาน/โครงงาน

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นธุรกิจเพื่อสังคม (ต่อ)
1.3 ลักษณะลูกค้า
1.4 เครื่องมือในการทำการตลาด
4 - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน
อ.ณฐมน
ทรัพย์บุญโต

กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 2 รูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม
2.1 รูปแบบการตลาดและการบริการทางธุรกิจ
2.2 ลักษณะการทำธุรกิจ

กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 2 รูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม
(ต่อ)
2.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม


กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

5 บทที่ 3 วิธีการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม การประยุกต์ หลักการบริหารธุรกิจที่นำไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม 4 - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน
อ.ณฐมน
ทรัพย์บุญโต


กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจเพื่อสังคม อุปสรรค โดยเน้นการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจเพื่อสังคม อุปสรรค โดยเน้นการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 5 ฝึกวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 5 ฝึกวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 6 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเพื่อสังคม
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 6 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเพื่อสังคม
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 6 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเพื่อสังคม
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 7 กรณีศึกษาจากกิจการเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

บทที่ 7 กรณีศึกษาจากกิจการเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรม : - บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

ทบทวนและทดสอบ


กิจกรรม : บรรยายโดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบ
การสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน