รายละเอียด

สัมมนาทางการจัดการ / Seminar in Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA214
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางการจัดการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สัมมนาทางการจัดการ

1. ทฤษฎี
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา
2. ปฏิบัติ
2.1 อธิบายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาในห้องเรียน โดยการนำกรณีศึกษาของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นกรณีศึกษาในการศึกษา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
2.2 วางแผนการฝึกจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การเขียนตัวโครงการ และการแบ่งภาระหน้าที่ในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : บรรยาย โดยตลอดภาคการศึกษา จะได้ใช้สื่อและอุปกรณ์ในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ได้แก่ ค่าวิทยากร,
ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม,
ค่าเช่าสถานที่,
ค่าจ้างเหมาทำดอกไม้ติดอก,
ซองกระดุมพลาสติก,
ปากกาลูกลื่น, กระดาษ A4,
กระดาษสี A4 สีฟ้า,
กระดาษสี A4 สีเหลือง,
เกียรติบัตร,
ป้ายติดหน้าอกพร้อมคลิป,
ดีวีดี, กระดาษสติกเกอร์,
ป้ายประชาสัมพันธ์,
ของที่ระลึก,
ค่าสรุปเล่มโครงการ

1. ทฤษฎี
บทที่ 2 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนา
2. ปฏิบัติ
2.1 อธิบายและฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนาจากกรณีศึกษา
2.2 ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ทฤษฎี
บทที่ 3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
2. ปฏิบัติ
2.1 อธิบาย หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
และนักศึกษาฝึกการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.2 ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ทฤษฎี
บทที่ 4 กระบวนการจัดการสัมมนา
2. ปฏิบัติ
2.1 ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
2.2 ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ทฤษฎี
บทที่ 5 เทคนิคการจัดสัมมนา
2. ปฏิบัติ
2.1 ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
2.2 ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ทฤษฎี
บทที่ 6 งานเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการสัมมนา
2. ปฏิบัติ
2.1 ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
2.2 ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากร ในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ทฤษฎี
บทที่ 7 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ใช้ในการสัมมนา
2. ปฏิบัติ
2.1 นักศึกษาจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ทฤษฎี
บทที่ 8 การนำเสนอภาพลักษณ์ต่อที่ประชุมสัมมนาและแนวโน้มการจัดการสัมมนาในอนาคต
2. ปฏิบัติ
2.1 ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
2.2 จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : บรรยาย ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากร ในการสัมมนา จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

1. ปฏิบัติ
1.1 ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนาในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
1.2 เตรียมวางแผนการจัดสัมมนาในชั้นเรียน
1.3 ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
วางแผนการจัดสัมมนาในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ปฏิบัติ
1.1 นักศึกษากลุ่มที่ 1-2 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
1.2 ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ปฏิบัติ
1.1 นักศึกษากลุ่มที่ 3-4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
1.2 ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ปฏิบัติ
1.1 นักศึกษากลุ่มที่ 5-6 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
1.2 ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ปฏิบัติ
1.1 นักศึกษากลุ่มที่ 7-8 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
1.2 ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ปฏิบัติ
1.1 นักศึกษากลุ่มที่ 9-10 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
1.2 ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

1. ปฏิบัติ
1.1 สรุปและจัดทำรูปเล่มโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน
1.2 สรุปและจัดทำรูปเล่มโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาจัดทำรูปเล่มโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน