รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 37 / English for Everyday Communication section 37

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 37
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication section 37
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ผู้สอน 0894344816

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน section 37

อาจารย์ผู้สอน