รายละเอียด

การถ่ายเทความร้อน วศบ.เครื่องกล (เทียบโอน) ปี 3 / Heat Transfer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : EMGME112 SEC_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การถ่ายเทความร้อน วศบ.เครื่องกล (เทียบโอน) ปี 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Heat Transfer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการถ่ายเทความร้อน(Heat Transfer) ในเทอม 1/2564 SEC_2 เข้าห้องเรียนโดยใช้ Link ดังที่แนบไว้ หากมีปัญหาเข้าไม่ได้สามารถใช้ Link 3rxkq29 หรือติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา วิเศษมณี เบอร์โทร 0875000054

รายวิชา - การถ่ายเทความร้อน วศบ.เครื่องกล (เทียบโอน) ปี 3

อาจารย์ผู้สอน