รายละเอียด

การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึดงาน / Jig and Fixture Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 35 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE228
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึดงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Jig and Fixture Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึดงาน วิศวกรรมการผลิต ปี3 

รายวิชา - การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับยึดงาน

อาจารย์ผู้สอน