รายละเอียด

การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม / Fundamental of Engineering Training

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE105_Sec_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นศ. เข้ากลุ่มเรียนตามลิงค์ ที่ผู้สอนกำหนด

รายวิชา - การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรม

การใช้เครื่องมือวัด
- ชนิดของเครื่องมือวัด
- หลักการใช้เครื่องมือวัด
- วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

เครื่องมือกลพื้นฐาน
- ชนิดของเครื่องมือกลพื้นฐาน
- หลักการใช้เครื่องเครื่องมือกลพื้นฐาน
- วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือกลพื้นฐาน

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

เครื่องเลื่อยกล
- ชนิดของเครื่องเลื่อยกล
- หลักการใช้เครื่องเลื่อยกลแบบชัก
- ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยกลแบบชัก

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

พื้นฐานงานกลึง
- ชนิดของเครื่องกลึง
- ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกลึงยันศูนย์
- ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

พื้นฐานงานกลึง
- ชนิดมีดกลึง
- การลับมีดกลึง

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

พื้นฐานงานกลึง
- งานกลึงปาดหน้า
- งานกลึงปอก


กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

เครื่องเจาะ
- ชนิดของเครื่องเจาะ
- หลักการใช้งานเครื่องเจาะ
- ความปลอยภัยในการใช้เครื่องเจาะ

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

การม้วนและพับโลหะแผ่น
- หลักการม้วนและพับโลหะแผ่น
- ความปลอดภัยในงานม้วนและพับโลหะแผ่น

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

การบัดกรีโลหะแผ่น
- หลักการบัดกรีโลหะแผ่น
- ความปลอดภัยในงานบัดกรีโลหะแผ่น

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

การบัดกรีโลหะแผ่น
- หลักการบัดกรีโลหะแผ่น
- ความปลอดภัยในงานบัดกรีโลหะแผ่น

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
- การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า
- ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า


กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า
- การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า
- ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า


กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

การเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส
- หลักการเชื่อมแก๊ส
- ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

การเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส
- หลักการเชื่อมแก๊ส
- ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส

กิจกรรม : บรรยาย
ตัวอย่างเครื่องมือ
ตัวอย่างแบบงาน
ใบปฏิบัติงาน

สอบภาคปฏิบัติงาน
กิจกรรม : ใบงานสอบปฏิบัติงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน