รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม / Engineering Drawing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC301_sec_9
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่เข้าเรียนวิชาเขียนแบบกลุ่มเรียนนี้ เข้ากลุ่มไลน์ตามที่ผู้สอนใส่ลิงค์ให้ นะ

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม

บทที่ 1 อุปกรณ์การเขียนแบบ
1.1 เครื่องมือเขียนแบบ
1.2 มาตรฐานงานเขียนแบบวิศวกรรม
1.3 มาตรฐานของเส้นในงานเขียนแบบ
1.4 มาตรฐานการเขียนตัวเลขและตัวอักษร
1.6 มาตราส่วนในการเขียนแบบ
1.7 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
1.8 บทสรุป
1.9 แบบฝึกหัด
1.10 ใบงานที่ 1

กิจกรรม : - ปฐมนิเทศการเรียน
- บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

บทที่ 1 อุปกรณ์การเขียนแบบ
1.1 เครื่องมือเขียนแบบ
1.2 มาตรฐานงานเขียนแบบวิศวกรรม
1.3 มาตรฐานของเส้นในงานเขียนแบบ
1.4 มาตรฐานการเขียนตัวเลขและตัวอักษร
1.6 มาตราส่วนในการเขียนแบบ
1.7 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
1.8 บทสรุป
1.9 แบบฝึกหัด
1.10 ใบงานที่ 2
กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

บทที่ 2 การสเกตช์ภาพ
2.1 ทักษะพื้นฐาน
2.2 การสเกตช์เส้นแบบ
2.3 บทสรุป
2.4 แบบฝึกหัด
2.5 ใบงานที่ 3

กิจกรรม : -ฝึกปฏิบัติ/อภิปราย
- Power points
-ใบงาน

บทที่ 3 การมองภาพและการเขียนภาพฉาย
ออร์โธกราฟิก
3.1 ภาพฉายมุมที่ 1
3.2 ภาพฉายมุมที่ 3
3.3 สัญลักษณ์การฉายภาพ
3.4 วิธีการเขียนภาพฉาย
3.5 การกำหนดขนาดของมิติ
3.6 ตัวอย่างการอ่านภาพฉายมุมที่ 1
3.7 ตัวอย่างการอ่านภาพฉายมุมที่ 3
3.8 บทสรุป
3.9 แบบฝึกหัด
3.10 .ใบงานที่ 4

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

บทที่ 3 การมองภาพและการเขียนภาพฉาย
ออร์โธกราฟิก
3.1 ภาพฉายมุมที่ 1
3.2 ภาพฉายมุมที่ 3
3.3 สัญลักษณ์การฉายภาพ
3.4 วิธีการเขียนภาพฉาย
3.5 การกำหนดขนาดของมิติ
3.6 ตัวอย่างการอ่านภาพฉายมุมที่ 1
3.7 ตัวอย่างการอ่านภาพฉายมุมที่ 3
3.8 บทสรุป
3.9 แบบฝึกหัด
3.10 .ใบงานที่ 5

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

บทที่ 4 การเขียนภาพ 3 มิติ
4.1 ภาพแสดงแบบไฮโซเมตริก
4.2 ภาพแสดงแบบออบลิค
4.3 การเขียนวงกลมในภาพแสดงแบบไอโซเมตริก
4.4 วิธีการเขียนแบบภาพแสดง
4.5 การบอกขนาดของมิติ
4.6 การวางกรอบชื่อแบบ
4.7 บทสรุป
4.8 แบบฝึกหัด
4.9 ใบงานที่ 6

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

บทที่ 5 การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ
5.1 ความหมายการบอกขนาด
5.2 ส่วนประกอบของการบอกขนาด
5.3 กฎเกณฑ์การกำหนดขนาด
5.4 ตำแหน่งการวางตัวของการบอกขนาด
5.5 ใบงานที่ 7

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ (ต่อ)
5.6 ความหมายการบอกพิกัดความเผื่อ
5.7 ส่วนประกอบของการบอกพิกัดความเผื่อ
5.8 กฎเกณฑ์การกำหนดพิกัดความเผื่อ
5.9 ตำแหน่งการวางพิกัดความเผื่อ
5.10 ใบงานที่ 8

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

บทที่ 6 การเขียนภาพตัด ภาพช่วยและแผ่นคลี่
6.1 เส้นตัดภาพ
6.2 ชนิดของการตัดภาพ
6.3 สัญลักษณ์เส้นตัด
6.4 บทสรุป
6.5 แบบฝึกหัด
6.6 ใบงานที่ 9


กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

6.7 ภาพช่วย
6.8 ภาพช่วยของเส้น
6.9 ภาพช่วยของระนาบเอียง
6.10 ภาพช่วยของระบาบออบลิค
6.11 ภาพตั้งฉากของผิวเอียง
6.12 การเขียนภาพฉายของชิ้นส่วนที่มีผิวเอียง
6.13 การเขียนภาพฉายของชิ้นส่วนที่มีผิวเอียง
6.14 ตัวอย่างภาพช่วย
6.15 ภาพฉายของชิ้นส่วนที่มีผิวเอียงและการกำหนดขนาดมิติ
6.16 การเขียนภาพฉายของชิ้นส่วนที่มีผิวออบลิค
6.17 บทสรุป
6.18 แบบฝึกหัด
6.19 ใบงานที่ 10
6.20 แผ่นคลี่โดยวิธีเส้นขนาน
6.21 แผ่นคลี่โดยวิธีรัศมี
6.22 แผ่นคลี่โดยใช้รูปสามเหลี่ยม
6.23 การเขียนแผ่นคลี่
6.24 บทสรุป
6.25 แบบฝึกหัด
6.26 ใบงานที่ 11

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

บทที่ 7 การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้น
7.1 การเขียนแบบทำงาน
7.2 การเขียนแบบประกอบ
7.3 การเขียนหมายเลขแบบ
7.4 ตารางรายการแบบ
7.5 แบบแยกชิ้นส่วน
7.6 บทสรุป
7.7 แบบฝึกหัด
7.8 ใบงานที่ 12
กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

บทที่ 8 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
8.1 การแสดงผลบนจอภาพ
8.2 การใช้คำสั่งพื้นฐาน
8.3 คำสั่งในการเขียนและแก้ไขภาพ
8.4 การใช้คำสั่งการบอกขนาด
8.5 การจัดหน้ากระดาษและการพล็อต
8.6 บทสรุป
8.7 แบบฝึกหัด
8.8 ใบงานที่ 13

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

8.2 การใช้คำสั่งพื้นฐาน
8.3 คำสั่งในการเขียนและแก้ไขภาพ
8.4 การใช้คำสั่งการบอกขนาด
8.5 การจัดหน้ากระดาษและการพล็อต
8.6 บทสรุป
8.7 แบบฝึกหัด
8.8 ใบงานที่ 14

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

8.2 การใช้คำสั่งพื้นฐาน
8.3 คำสั่งในการเขียนและแก้ไขภาพ
8.4 การใช้คำสั่งการบอกขนาด
8.5 การจัดหน้ากระดาษและการพล็อต
8.6 บทสรุป
8.7 แบบฝึกหัด
8.8 ใบงานที่ 15

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

8.2 การใช้คำสั่งพื้นฐาน
8.3 คำสั่งในการเขียนและแก้ไขภาพ
8.4 การใช้คำสั่งการบอกขนาด
8.5 การจัดหน้ากระดาษและการพล็อต
8.6 บทสรุป
8.7 แบบฝึกหัด
8.8 ใบงานที่ 16

กิจกรรม : - บรรยาย/อภิปราย
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
- Power points
- ใบงาน
- ทำแบบฝึกหัด
- สรุปบทเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน