รายละเอียด

กลศาสตร์ของแข็ง ช่างกลโรงงาน / Solid Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04000101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ของแข็ง ช่างกลโรงงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Solid Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - กลศาสตร์ของแข็ง ช่างกลโรงงาน

อาจารย์ผู้สอน