รายละเอียด

การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง / Implementation of Advanced Spreadsheet

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Implementation of Advanced Spreadsheet
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง

ภาพรวมของเนื้อหาวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง
- แนะนำลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดและประเมินผล
- การสร้างและนำเสนอชิ้นงานที่นักศึกษาสนใจในรูปแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน
กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผลรวมทั้งแนะนำเอกสารประกอบการสอน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

1. การใช้เครื่องหมายในการเชื่อมโยงสูตรคำนวณ และแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตร
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

2. การใช้สูตรทำงานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการใช้สูตรทำงานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน

2. การใช้สูตรทำงานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการใช้สูตรทำงานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความแบบซับซ้อน

3. การสรุปข้อมูลทางสถิติ (การเรียงลำดับข้อมูลและการกรองข้อมูล)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสรุปข้อมูลทางสถิติ (การเรียงลำดับข้อมูลและการกรองข้อมูล)

3. การสรุปข้อมูลทางสถิติ (การเรียงลำดับข้อมูลและการกรองข้อมูล)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสรุปข้อมูลทางสถิติ (การเรียงลำดับข้อมูลและการกรองข้อมูล)ข

4. การสร้างตาราง Pivot
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสร้างตาราง Pivot
- Workshop

4. การสร้างตาราง Pivot
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสร้างตาราง Pivot
- Workshop

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : -

5. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ What-if
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ What-if
- Workshop

5. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ What-if
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ What-if
- Workshop

5. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ What-if
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ What-if
- Workshop

6. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์
- Workshop

6. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และไฟล์
- Workshop

7. การสร้างมาโคร
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสร้างมาโคร
- Workshop

7. การสร้างมาโคร
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสร้างมาโคร
- Workshop

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน