รายละเอียด

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม / Data Structure and Algorithm

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT503
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Structure and Algorithm
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

ภาพรวมของเนื้อหาวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
- แนะนำลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดและประเมินผล
- การสร้างและนำเสนอชิ้นงานในรูปแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน

กิจกรรม : - ชี้แจงลักษณะรายวิชา แผนการสอน วิธีวัดผลและประเมินผลรวมทั้งแนะนำเอกสารประกอบการสอน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
- นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอนพร้อมยกตัวอย่าง
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
- ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม
กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงภาพชนิดของโครงสร้างข้อมูลประกอบคำอธิบาย
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array) และ ลิงค์ลิสท์ (Linked List)
- การจองพื้นที่และตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำของอาร์เรย์
- การค้นหาข้อมูลในอาร์เรย์
- ชนิดของลิงค์ลิสท์
- การค้นหา เพิ่ม ลบ โหนดของลิงค์ลิสท์

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของอาเรย์และลิงค์ลิสท์
- นำเสนอการค้นหาข้อมูลในอาร์และและลิงค์ลิสท์
- แสดงการคำนวณหาพื้นที่ในหน่วยความจำของอาร์เรย์
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array) และ ลิงค์ลิสท์ (Linked List)
- การจองพื้นที่และตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำของอาร์เรย์
- การค้นหาข้อมูลในอาร์เรย์
- ชนิดของลิงค์ลิสท์
- การค้นหา เพิ่ม ลบ โหนดของลิงค์ลิสท์

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของอาเรย์และลิงค์ลิสท์
- นำเสนอการค้นหาข้อมูลในอาร์และและลิงค์ลิสท์
- แสดงการคำนวณหาพื้นที่ในหน่วยความจำของอาร์เรย์
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก (Stack) และคิว (Queue)
- การนำข้อมูลเข้าและออกจากสแตก
- การนำข้อมูลเข้าและออกจากคิว
- ชนิดของคิว

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของสแตกและคิว
- นำเสนอการนำข้อมูลเข้าและออกจากสแตกและคิว
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก (Stack) และคิว (Queue)
- การนำข้อมูลเข้าและออกจากสแตก
- การนำข้อมูลเข้าและออกจากคิว
- ชนิดของคิว

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของสแตกและคิว
- นำเสนอการนำข้อมูลเข้าและออกจากสแตกและคิว
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree)
- ประเภทของต้นไม้
- การท่องไปในต้นไม้ไบนารี (Binary Tree)

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของต้นไม้แต่ละประเภทและการท่องไปในต้นไม้
- นำเสนอการนำโหนดเข้าและอออกจากต้นไม้
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ (Tree)
- ประเภทของต้นไม้
- การท่องไปในต้นไม้ไบนารี (Binary Tree)

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของต้นไม้แต่ละประเภทและการท่องไปในต้นไม้
- นำเสนอการนำโหนดเข้าและอออกจากต้นไม้
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การสอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบ

โครงสร้างข้อมูลแบบแฮซซิ่ง (Hashing)
- ฟังก์ชันแฮซซิ่ง
- การชนกันและการแก้ปัญหาการชนกัน
กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของแฮซซิ่ง
- นำเสนอการชนกันและการแก้ปัญหาการชนกัน
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

โครงสร้างข้อมูลแบบแฮซซิ่ง (Hashing)
- ฟังก์ชันแฮซซิ่ง
- การชนกันและการแก้ปัญหาการชนกัน
กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของแฮซซิ่ง
- นำเสนอการชนกันและการแก้ปัญหาการชนกัน
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Graph)
- โครงสร้างกราฟ
- การแทนกราฟ
- การท่องไปในกราฟ

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของกราฟ
- แสดงการท่องไปในกราฟและการแทนกราฟ
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Graph)
- โครงสร้างกราฟ
- การแทนกราฟ
- การท่องไปในกราฟ

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างของกราฟ
- แสดงการท่องไปในกราฟและการแทนกราฟ
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การเรียงลำดับข้อมูล
- การเรียงลำดับข้อมูลชนิดพื้นฐาน
- การเรียงลำดับข้อมูลชนิดอื่น ๆ

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างข้อมูลที่มีเรียงลำดับ
- แสดงวิธีการเรียงลำดับ
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการเรียงลำดับแต่ละวิธี
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การเรียงลำดับข้อมูล
- การเรียงลำดับข้อมูลชนิดพื้นฐาน
- การเรียงลำดับข้อมูลชนิดอื่น ๆ

กิจกรรม : - นำเสนอเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการสอน
- แสดงตัวอย่างข้อมูลที่มีเรียงลำดับ
- แสดงวิธีการเรียงลำดับ
- ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการเรียงลำดับแต่ละวิธี
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
- ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

นำเสนอโครงสร้างข้อมูล
กิจกรรม : - ให้นักศึกษาร่วมกลุ่มเพื่อนำเสนอโครงสร้างข้อมูล

การสอบปลายภาค
กิจกรรม : ข้อสอบ

อาจารย์ผู้สอน