รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

1/64GEBSC101_SEC_1 บช.บ.การบัญชี (4ปี) ห้อง 1 ปี 2/2563 พุธ 8.00-11.00

Team code: s5xqoog

อ.ธวัชชัย ปัญญาติ๊บ 0813037902

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

บทที่ 1 เลขฐาน
1. ลักษณะตัวเลขในระบบเลขฐานต่าง ๆ
2. การเปลี่ยนฐานของจำนวนในระบบเลขฐานต่าง ๆ

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนนำเข้าสู่บทเรียน
- ผู้สอนสอดแทรกการพัฒนา น.ศ.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- นำเข้าสู่บทเรียน
- บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

3. การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานต่าง ๆ
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
2.1 ความหมายของประพจน์และตัวเชื่อม ตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

2.2 ตัวบ่งปริมาณ และการให้เหตุผล
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน
3.1 ทบทวนอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

3.2 ดอกเบี้ยทบต้น อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน
3.3 ฟังก์ชันทางการเงิน แนะนำโปรแกรม MS Exel การใช้ฟังก์ชันทางการเงิน และการเขียนฟังก์ชันเพื่อสร้างตารางตัวคูณมูลค่าทางการเงิน (CVIF, PVIF, FVIFA, PVIFA)

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

บทที่ 4 ระเบียบแวิธีดำเนินการทางสถิติ
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การนำเสนอข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

บทที่ 5 การวิเคราะห์สถิติพรรณนา
5.1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

5.2 การวัดค่าตำแหน่ง
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

5.3 การวัดการกระจาย
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

บทที่ 6 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น
6.1 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

6.2 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

6.3 การสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
6.4 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นกับชีวิตประจำวัน
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

บทที่ 7 สถิติในชีวิตประจำวัน
7.1 ความสำคัญของสถิติในชีวิตประจำวัน
7.2 สถิติคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มนักศึกษา แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน และทำกิจกรรม

สอบปลายภาค

กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน