รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102_sec4,5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี sec4,5 สำหรับนักศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอน ปี 2 และค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)

ในการเข้าสู่ห้องเรียน MS Team สามารถเข้าได้โดยใส่โค้ด: 5qrr0oq

หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0954526694

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน