รายละเอียด

เคมีอินทรีย์ SEC1 / Organic Chemistry SEC1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีอินทรีย์ SEC1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organic Chemistry SEC1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - เคมีอินทรีย์ SEC1

อาจารย์ผู้สอน