รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี / Mathematics for Accountant

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics for Accountant
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อ.เนรัญชรา เกตุมี

รายวิชา - คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี

อาจารย์ผู้สอน