รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 sec2 / Fundamental English 1 sec 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 sec2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English 1 sec 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av31FjDFK7WESBZPZBVjaFptRm3OhRwUExRX8VB3z86o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=58634879-3624-4c68-8baa-95c35609c93a&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code:

o3l8fj3

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 sec2

อาจารย์ผู้สอน