รายละเอียด

การเขียนเชิงวิชาการ / Academic Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC126_Section_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Academic Writing Sec.2 (ภาคพิเศษ) สอนโดยอาจารย์ปณิสา กุระคาน
ให้นำรหัส 5ql58nd เพื่อกรอกในระบบ Ms Teams ในห้อง CM_BOAEC126/Academic Writing_SEC_2(พิเศษ)_1/64

หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464 หรือ ติดต่อในไลน์กลุ่ม

รายวิชา - การเขียนเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน