รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี / Mathematics for Accountant

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC112_sec4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics for Accountant
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชา คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี sec_4 สำหรับนักศึกษาสาขาบัญชี (เทียบโอน) ปี 1 ห้อง 2 เรียนวันจันทร์ เวลา 8.00-11.00 น. 

ในการเข้าสู่ห้องเรียน MS Team สามารถเข้าได้โดยใส่โค้ด: j859djj

หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0954526694

รายวิชา - คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี

อาจารย์ผู้สอน