รายละเอียด

การเขียนความเรียง / Essay Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC117_Section_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนความเรียง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Essay Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Essay Writing Sec.2 (ภาคพิเศษ) สอนโดยอาจารย์ปณิสา กุระคาน
ให้นำรหัส 9wep3hp เพื่อกรอกในระบบ Ms Teams ในห้อง CM_BOAEC117/Essay Writing_SEC_2(พิเศษ)_1/64

หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464 หรือ ติดต่อในไลน์กลุ่ม

รายวิชา - การเขียนความเรียง

อาจารย์ผู้สอน