รายละเอียด

ชีวเคมีพื้นฐาน วท.บ.อภ.1ทอ.,วท.บ.อภ.2(4ปี)อังคาร8.00-11.00น. / Basic Biochemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีวเคมีพื้นฐาน วท.บ.อภ.1ทอ.,วท.บ.อภ.2(4ปี)อังคาร8.00-11.00น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Biochemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อ.บุณฑริก รอดบำรุง  084-1782151

รายวิชา - ชีวเคมีพื้นฐาน วท.บ.อภ.1ทอ.,วท.บ.อภ.2(4ปี)อังคาร8.00-11.00น.

อาจารย์ผู้สอน