รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC11 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC11
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา English for Everyday Communication Section11  ของอ.กนิษฐา ลังกาพินธุ์

รหัสเขาห้องเรียนในระบบ MS Teams คือ 2cfe80l

ชื่อห้องเรียน คือ CM_GEBLC101_SEC11_1/64_อ.กนิษฐา

เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ 081-9931931

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC11

อาจารย์ผู้สอน