รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC8 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา English for Everyday Communication Section8  ของอ.กนิษฐา ลังกาพินธุ์

 

รหัสเขาห้องเรียนในระบบ MS Teams คือ m3ocqh0

 

ชื่อห้องเรียน คือ CM_GEBLC101_SEC8_1/64_อ.กนิษฐา

 

เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ 081-9931931

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC8

อาจารย์ผู้สอน