รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 / English 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (01320103) Section1 ของอ.กนิษฐา ลังกาพินธุ์

รหัสเขาห้องเรียนในระบบ MS Teams คือ 2bchzjv

ชื่อห้องเรียน คือ CM_01320103_SEC1_1/64_อ.กนิษฐา

เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ 081-9931931

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

อาจารย์ผู้สอน