รายละเอียด

GEBLC101 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101_Section_26
  • ชื่อรายวิชา(TH) : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for Everyday Communication Sec.26 สอนโดยอาจารย์ปณิสา กุระคาน
ให้นำรหัส 386aks8 เพื่อกรอกในระบบ Ms Teams ในห้อง CM_GEBLC101_SEC26_1/64_อ.ปณิสา

หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464

รายวิชา - GEBLC101

อาจารย์ผู้สอน