รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร / Calculus 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106_sec_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ในการเข้าสู่ห้องเรียน MS Team วิชา แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร sec_2 สามารถเข้าได้โดยใส่โค้ด: g2jpc73

หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่เบอร์ 0954526694

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน