รายละเอียด

ภาษาและวัฒนธรรมไทย / Thai Language and Culture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC803_SEC01
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาและวัฒนธรรมไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai Language and Culture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาและวัฒนธรรมไทย

อาจารย์ผู้สอน