รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 5 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา English for Everyday Communication Section 5 สามารถเข้า ห้องเรียน Ms teams ผ่านโค้ด aynhbyr ช่องทางการติดต่ออาจารย์ โทร.086-1797338

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 5

อาจารย์ผู้สอน