รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Section 27

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Section 27
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English Section 27 สอนโดย อ.สิลิณศ์ มูลปัญญา 

ชื่อห้องเรียนในระบบ MS Teams คือ CM_GEBLC103_SEC27_1/64_อ.สิลิณศ์ ใช้รหัส 6e6l2h8

ติดต่อ โทร. 086-9151875

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน