รายละเอียด

ภาษาอังกฤษนันทนาการ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ4 (4ปี) / English for Recreation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษนันทนาการ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ4 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Recreation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชานี้สำหรับกลุ่มนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี4 (4ปี)

 

อาจารย์ผู้สอน

อ.เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง  โทร 084 554 5714

รายวิชา - ภาษาอังกฤษนันทนาการ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ4 (4ปี)

อาจารย์ผู้สอน