รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English sec 23

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English sec 23
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aer8IkPlh_g7s9mUaqGWjy2gyHcrg7LnxEyU5sjgAwlo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b230c25-1563-4d5f-8046-c43d30e6d18b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

Team Code: bo0ir02

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน