รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 22 / Academic English sec 22

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 22
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English sec 22
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9BGxc7aM71T_2n6rJj-fxdb282ryAno8eRY84zhtukg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6de45a5b-2ab1-43ca-83c9-a10f93109c60&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

Team Code: sh5p2cu

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 22

อาจารย์ผู้สอน