รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202 (sec 7)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ผู้สอน 0899603088

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน