รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 21 / Academic English sec 21

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 21
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English sec 21
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNWkcIpQ_6tOc17RixVbX5NgtG3zJoIuyTyokr2IB4X01%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f25293c-c8e3-490c-a638-01e77780c0e4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code :   92trozt

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 21

อาจารย์ผู้สอน