รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 19 / Academic English sec 19

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 19
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English sec 19
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Code : n8aq06s

Team Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajrr7TfdjpcyRyHkOI7tIfy_mZcIQpSdN4cvz4dfnx6w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=788b3435-dcc3-45ac-a1c0-4fac3a6f37b5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหา ติดต่ออ.ได้ที่เบอร์ 080-1192838

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 19

อาจารย์ผู้สอน