รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 18 / Academic English sec 18

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 18
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English sec 18
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Code : ss6uni4

Team Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFUZz1aQLf8OtOTPJjvjniZltbA_CebxLlAlgIYwEt4U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=45be69d3-544e-4eb4-9c71-8cce7b7b46a3&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหา ติดต่ออ.ได้ที่เบอร์ 080-1192838

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ sec 18

อาจารย์ผู้สอน