รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม / Engineering Drawing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC823
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่เข้าเรียนวิชาเขียนแบบกลุ่มเรียนนี้ เข้ากลุ่มไลน์ตามที่ผู้สอนใส่ลิงค์ให้ นะครับ

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม

1.การอ่านและการเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น
1.1 ลักษณะของงานเขียนแบบ
1.2 การฉายภาพ
1.3 มาตรฐานการเขียนแบบ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

1.การอ่านและการเขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น
1.4 อุปกณ์การเขียนแบบ
1.5 การคัดตัวอักษร
1.6 การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือเปล่า

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

2. การเขียนภาพฉายและภาพประกอบ
2.1 ภาพฉายแบบออโธกราฟิก

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

2. การเขียนภาพฉายและภาพประกอบ
2.2 การเขียนภาพออโธกราฟิก

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

3. การเขียนภาพตัดและภาพตัดแผ่นคลี่
3.1 การตัดภาพ
3.2 ชนิดของภาพตัด

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

3. การเขียนภาพตัดและภาพตัดแผ่นคลี่
3.3 การเขียนแบบแผ่นคลี่
3.3.1 หลักการเขียนแบบภาพตัดแผ่นคลี่
3.3.2 การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีเส้นขนาน

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

3. การเขียนภาพตัดและภาพตัดแผ่นคลี่
3.3 การเขียนแบบแผ่นคลี่
3.3.3 การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีรัศมี

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

3. การเขียนภาพตัดและภาพตัดแผ่นคลี่
3.3 การเขียนแบบแผ่นคลี่
3.3.4 การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีสามเหลี่ยม

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

4 การออกแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน
4.1 สลักเกลียวและนัต

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

4.การออกแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน
4.2 สลัก

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

4 .การออกแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน
4.3 แหวนรองและแหวนล็อก

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

5. การเขียนแบบและการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
5.1 การตั้งค่าการใช้งานของโปรแกรมSketchUp
5.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

5. การเขียนแบบและการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
5.3 แถบเครื่องมือพื้นฐาน
5.4 แกนอ้างอิง Google SketchUp

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

5. การเขียนแบบและการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
5.5 การสร้างรูปทรง
5.5.1 รูปทรงสี่เหลี่ยม
5.5.2 รูปทรงพีระมิด
5.5.3 รูปทรงกลม

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

5. การเขียนแบบและการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
5.5 การสร้างรูปทรง
5.5.4 รูปทรงกรวย
5.5.5 รูปทรงกระบอก
5.5.6 รูปทรงอื่นๆ

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ –

อาจารย์ผู้สอน