รายละเอียด

การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน / Jig and Fixture Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 26 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE228
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Jig and Fixture Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

กลุ่มเรียนวิชานี้ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต(4ปี)
ให้นักศึกษาเข้าไปในกลุ่มไลน์ และ MS Team ตามที่ผู้ส่วนใส่ลิ้งค์ไว้ให้

รายวิชา - การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน

1. การออกแบบเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม
1.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือ
1.2 จุดมุ่งหมายของการออกแบบเครื่องมือ
1.3 ผลกระทบต่อการออกแบบเครื่องมือ
1.4 การอ่านแบบและเขียนแบบภาพฉายตามมาตรฐานยุโรป
1.5 มาตรฐานของเส้นและกระดาษเขียนแบบ

กิจกรรม : ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

1. การออกแบบเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม
1.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือ
1.2 จุดมุ่งหมายของการออกแบบเครื่องมือ
1.3 ผลกระทบต่อการออกแบบเครื่องมือ
1.4 การอ่านแบบและเขียนแบบภาพฉายตามมาตรฐานยุโรป
1.5 มาตรฐานของเส้นและกระดาษเขียนแบบ
กิจกรรม : ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

2. การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ
2.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์นำเจาะ
2.2 หลักการทำงานของอุปกรณ์นำเจาะแบบต่างๆ
2.3 หลักการออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ
2.4 วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์นำเจาะ

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

2. การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ
2.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์นำเจาะ
2.2 หลักการทำงานของอุปกรณ์นำเจาะแบบต่างๆ
2.3 หลักการออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ
2.4 วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์นำเจาะ

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

3. การออกแบบอุปกรณ์จับงาน
3.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์จับงาน
3.2 หลักการทำงานของอุปกรณ์จับงานแบบต่างๆ
3.3 หลักการออกแบบอุปกรณ์จับงาน
3.4 วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์จับงาน

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

3. การออกแบบอุปกรณ์จับงาน
3.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์จับงาน
3.2 หลักการทำงานของอุปกรณ์จับงานแบบต่างๆ
3.3 หลักการออกแบบอุปกรณ์จับงาน
3.4 วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์จับงาน

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

4. อุปกรณ์นำเจาะและจับงานแบบพิเศษ
4.1 ทบทวนอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
4.2 อุปกรณ์นำเจาะและจับงานแบบโมดูลาร์
4.3 อุปกรณ์จับงานแบบโมดูลาร์สำหรับงานเชื่อมและงานกัดซีเอ็นซี
4.4 อุปกรณ์จับงานสำหรับงานตรวจสอบและงานวัดขนาด

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

4. อุปกรณ์นำเจาะและจับงานแบบพิเศษ
4.1 ทบทวนอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
4.2 อุปกรณ์นำเจาะและจับงานแบบโมดูลาร์
4.3 อุปกรณ์จับงานแบบโมดูลาร์สำหรับงานเชื่อมและงานกัดซีเอ็นซี
4.4 อุปกรณ์จับงานสำหรับงานตรวจสอบและงานวัดขนาด

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

5. การกำหนดตำแหน่งและรองรับชิ้นงาน
5.1 การเตรียมการวางตำแหน่ง
5.2 พื้นฐานการวางตำแหน่งงาน
5.3 หลักการกำหนดตำแหน่งและรองรับชิ้นงาน
5.4 อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งและรองรับชิ้นงาน
5.5 หลักการวางงานและถอดงาน

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

5. การกำหนดตำแหน่งและรองรับชิ้นงาน
5.1 การเตรียมการวางตำแหน่ง
5.2 พื้นฐานการวางตำแหน่งงาน
5.3 หลักการกำหนดตำแหน่งและรองรับชิ้นงาน
5.4 อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งและรองรับชิ้นงาน
5.5 หลักการวางงานและถอดงาน

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

6. การจับยึดชิ้นงาน
6.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
6.2 รูปแบบของการจับยึดชิ้นงาน
6.3 แรงที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงาน

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

6. การจับยึดชิ้นงาน
6.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
6.2 รูปแบบของการจับยึดชิ้นงาน
6.3 แรงที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงาน

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

6. การจับยึดชิ้นงาน
6.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
6.2 รูปแบบของการจับยึดชิ้นงาน
6.3 แรงที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงาน

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

7. หลักการออกแบบเครื่องมือพิเศษ
7.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม
7.2 การออกแบบขั้นเริ่มแรก
7.3 การออกแบบให้ประหยัด

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

7. หลักการออกแบบเครื่องมือพิเศษ
7.1 เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรม
7.2 การออกแบบขั้นเริ่มแรก
7.3 การออกแบบให้ประหยัด

กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย
ไฟล์นำเสนอ PowerPoint
คลิปวีดีโอ
ตัวอย่างงาน
เครื่องมือทางด้วนวิศวกรรม เครื่องจักรกลโรงงาน

ทบทวน / สอบปฎิบัติ
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน