รายละเอียด

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง / English for Real Life-ปวช.เมคคาทรอนิกส์ ปี 1/2564

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 200001201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Real Life-ปวช.เมคคาทรอนิกส์ ปี 1/2564
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

SEC_1 ปวช.เมคคาทรอนิกส์ ปี 1/2564


You can contact me thru LINE +66 619122178.
 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

อาจารย์ผู้สอน