รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 1/2564

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 1/2564
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

SEC_1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4ปี) ปี 1/2564

You can contact me thru LINE +66 619122178.

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน